บางจากฯ รับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023

ผู้ชมทั้งหมด 278 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน Carbon Markets Club รับรางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023 ประเภทองค์กรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จากการที่ Carbon Markets Club ซึ่งบางจากฯ ริเริ่มก่อตั้งขึ้นร่วมกับพันธมิตรรวม 11 องค์กรเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การชดเชยคาร์บอนและส่งเสริมตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต มีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม และมีบทบาทเป็นผู้นำการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้นางกลอยตาได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “Carbon Markets Club ชวน ลด ละ เริ่ม เพื่อโลก เพื่อเรา” และ Carbon Markets Club ได้ร่วมจัดนิทรรศการและรับสมัครสมาชิกในกิจกรรม “ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง City Nature Challenge” ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เมื่อเร็วๆ นี้