บางจากฯ ร่วมคณะผู้แทนภาคธุรกิจ พบ รองเลขาธิการ UN

ผู้ชมทั้งหมด 825 

บางจากฯ ร่วมคณะผู้แทนภาคธุรกิจ พบ รองเลขาธิการ UN ยัน เดินหน้าขยายธุรกิจภายใต้เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT) ร่วมเข้าพบนางอามีนา เจ โมฮัมเหม็ด รองเลขาธิการสหประชาชาติ ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ 9

นางอามีนา แสดงความประทับใจที่ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของภาคธุรกิจในประเทศไทย ในการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยองค์กรสมาชิกของ GCNT ได้ร่วมกันตั้งเป้าผ่าน GCNT ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050

นางกลอยตา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่ากลุ่มบางจากฯ ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเมื่อเริ่มดำเนินการเกือบ 40 ปีที่แล้ว วันนี้ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจพลังงาน จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงธุรกิจสีเขียว ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และธุรกิจชีวภาพ ซึ่งกำลังรุกสู่ SynBio ธุรกิจสีเขียวเปลี่ยนโลก อีกทั้ง ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบสนองเทรนด์โลก

ทั้งนี้ บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อ UNSDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Climate Action และได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050

โดยเมื่อปีที่ผ่านมา บางจากฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจรวม 11 องค์กร ก่อตั้ง Carbon Markets Club ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน เครดิต ซึ่งถือเป็นสะพานเชื่อมสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด โดยนอกจากการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าวแล้ว ยังมีการเชิญชวนให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจรับรู้และมีส่วนร่วม เพราะ “ทุกคนช่วยได้”

อย่างไรก็ตาม บางจากฯ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตามเป้าหมาย UN SDGs และล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 UN Women 2021 Thailand’s Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs) สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศ