บางจากฯ ร่วมนำร่องศึกษาการนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนใช้ในองค์กร

ผู้ชมทั้งหมด 912 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสาร​องค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท บางจากฯ รับประกาศนียบัตรในฐานะบริษัทนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาใช้ภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing: ICP) มาช่วยเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบต่างๆ ด้านภูมิอากาศและการสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็น “Net Zero” ของกลุ่มบางจากฯ และของประเทศไทย ในงานแถลงผลสำเร็จของ “โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พร้อมด้วย ดร.เอนกประชา แก้วมณี รักษาการผู้จัดการ ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม บมจ.บางจากฯ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาร่วมกับอบก. และบริษัทเดอะ ครีเอจี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของ อบก.ในการนำร่องออกแบบและทดลองการนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยบางจากฯ เป็น 1 ใน 7 องค์กรนำร่อง โดยใช้เวลาศึกษาระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2564 เพื่อหาโอกาสในการนำ ICP ไปใช้บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนธุรกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบางจากฯ ต่อไป