บางจากฯ ร่วมปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทรในวันทะเลโลก 2567

ผู้ชมทั้งหมด 129 

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันทะเลโลก จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Awaken New Depths
ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและเยาวชน ร่วมงาน ณ  Sea Life Bangkok Ocean World สยามพารากอน

งานวันทะเลโลกจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ท้องทะเล โดยในงานนี้ บางจากฯ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการหญ้าทะเลจากสถานีวิจัยประมงศรีราชาพร้อมป้ายข้อมูลให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของหญ้าทะเลต่อระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงวิกฤตโลกร้อนที่ส่งผลต่อแหล่งหญ้าทะเลซึ่งมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน (Blue Carbon) 

บางจากฯ ร่วมดูแลท้องทะเลไทยผ่านภารกิจต่าง ๆ เช่น สนับสนุนคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเลในพื้นที่หมู่เกาะหมาก จังหวัดตราด  ซึ่งปัจจุบันประสบกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร สัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพและปริมาณการปกคลุมของหญ้าทะเลที่ลดลงจากวิกฤตโลกร้อน ร่วมภาคีเครือข่ายป่าชายเลนโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมรณรงค์ ‘ลดขยะต้นทางกับบางจาก’ กับหลากหลายเครือข่าย และเป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาพื้นที่เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านอ่าวนิด และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก