บางจากฯ ร่วมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หนุนลดโลกร้อน

ผู้ชมทั้งหมด 1,361 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ นโยบายของภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ C ASEAN ชั้น 10 CW Tower

บางจากฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ กันไฟป่า กันการบุกรุก รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตจากป่า ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าให้ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน BCP316 NET เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero GHG Emissions ในปี 2050 ขององค์กร ครอบคลุม 4 แนวทาง คือ B = Breakthrough Performance (30%) เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม C = Conserving Nature and Society (10%) สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติ P = Proactive Business Growth and Transition (60%) เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาด ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียว เน้นขยายการลงทุนใหม่ ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ 

และ NET Zero Ecosystem การสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero เช่น การก่อตั้ง Carbon Markets Club (CMC) เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งนางกลอยตา ในฐานะประธาน CMC ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของบางจากฯ ในการร่วมขับเคลื่อนตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่าน CMC  ที่บางจากฯ  และพันธมิตรรวม 11 องค์กรริเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2564 ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต  โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 430 รายทั้งประเภทองค์กรและบุคคล และมียอดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ Renewable Energy Certificates ผ่าน Marketplace ในเว็บไซต์ของ CMC รวมกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ บางจากฯ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพันธมิตรกำลังจะร่วมพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตจากพืชเกษตรยืนต้นร่วมกับสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชุมชนของบางจากฯ กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ เป็นอีกภารกิจหนึ่งในแผนงาน  BCP316 NET