บางจากฯ สนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ สร้างความมั่นคงทางอาชีพ

ผู้ชมทั้งหมด 606 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก และผู้บริหารบางจากฯ ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานพิการ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน โดยบริษัท บางจากฯ มีการจ้างงานพนักงานพิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง การที่พนักงานพิการหนึ่งคนมีงานทำ ไม่ได้ส่งผลต่อเขาเพียงคนเดียว แต่หมายถึงการได้ช่วยเลี้ยงดูครอบครัวของเขาด้วย ซึ่งสัมผัสได้ถึงความภูมิใจของทุกคน