บางจากฯ สนับสนุน Eco-School รอบโรงกลั่น

ผู้ชมทั้งหมด 1,122 

บางจากฯ สนับสนุน Eco-School พัฒนาหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนรอบโรงกลั่น พร้อมร่วมสร้างเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Youth In Charge

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อีโคสคูล หรือ Eco-School) กับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจำนวน 11 แห่งรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนโครงการ Youth In Charge เปิดเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

????????????????????????????????????

นางกลอยตา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมาของการทำธุรกิจ บางจากฯ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆ กับชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับโรงเรียน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ล่าสุดได้นำโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินงานกับโรงเรียนรอบโรงกลั่น

โดยโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาไปควบคู่กันอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการการจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 7 ขั้นตอน สอดคล้องกับการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals – UNSDGs) เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) และเป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ซึ่งเป็น 2 ใน 9 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บางจากฯ ให้ความสำคัญ

????????????????????????????????????