บาฟส์ รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2023

ผู้ชมทั้งหมด 224 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ รับรางวัล Sustainability Disclosure Award 2023 (SCD) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 โดยมี นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการ เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล และนางสาวพนิตา พรหมนารท ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบาฟส์ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านความยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดี (ESG : Environmental, Social and Governance) โดยให้ความสำคัญกับสาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยังสะท้อนให้เห็นการตระหนักถึงและการมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ สอดรับกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและแข็งแกร่งไปพร้อมกับสังคม ตามวิสัยทัศน์ของบาฟส์ “เติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน” #BAFSเติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน