บินไทยเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่สิงคโปร์ 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ผู้ชมทั้งหมด 337 

บินไทยเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่สิงคโปร์ 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รองรับความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า การบินไทยได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อรองรับปริมาณการสำรองที่นั่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ จากเดิมสัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน เป็นสัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน วันละ 4 เที่ยวบิน

1. เที่ยวบินที่ TG403 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 11.15 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบินที่ TG404 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.45 น.

2. เที่ยวบินที่ TG413 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบินที่ TG414 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.15 น.

3.เที่ยวบินที่ TG407 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 16.10 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบินที่ TG408 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 18.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น.

4.เที่ยวบินที่ TG409 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 16.35 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 19.55 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบินที่ TG410 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.20 น.