“บีซีพีจี” คว้ารางวัล Best Clean Energy Community Solutions – Southeast Asia 2022 จากนิตยสารระดับโลก CFI .co (Capital Finance International)

ผู้ชมทั้งหมด 406 

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือบีซีพีจี ได้รับรางวัล cfi .co Awards 2022 (Capital Finance International) สาขา Best Clean Energy Community Solutions – Southeast Asia 2022 จากโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart City-Clean Energy) โดยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจร ทั้งด้านการบริหารจัดการพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน ดิจิทัลเทคโนโลยี  รวมถึงการมุ่งสู่โครงการต้นแบบเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำทั่วโลก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้  Capital Finance International Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล และองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น ทั่วโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  โดยผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการฯ และการลงคะแนนของผู้เข้าชม website ของ CFI .co