“บีซีพีจี” ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งแรกปี 65 อัตรา 0.20 บาท/หุ้น

ผู้ชมทั้งหมด 575 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 579 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565