บีไอจี ขยายปีกลงทุน Startup จับมือ Gideon One ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Climate Technology

ผู้ชมทั้งหมด 401 

บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Company) ประกาศความร่วมมือในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) กับ Gideon One บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Solutions และ Platforn ที่รองรับการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยพลังงานสะอาดและปราศจากคาร์บอน โดยบีไอจีร่วมลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมุ่งเน้นการลดการปล่อยคาร์บอน การซื้อ-ขายพลังงาน และ คาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ Solutions ในการลดการใช้พลังงานและสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้าของบีไอจีที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่าง ๆ สะท้อนวิสัยทัศน์ของบีไอจีในการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตตามทิศทางของโลก อีกทั้งสนับสนุนและพัฒนา Startup ไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมผลักดันเป้าหมายการสร้างสังคมปราศจากคาร์บอนหรือ Net Zero กับทุกภาคส่วน 

การร่วมลงทุนกับ Gideon One ในครั้งนี้ บีไอจีเห็นความสำคัญของการสร้าง Innovation Platform ตั้งเป้าภายในระยะเวลา 5 ปี ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Tech) ผนวกรวมกับ BIG Platform ที่เป็น Solutions สำหรับการบริหารจัดการก๊าซอุตสาหกรรมและการจัดการด้านพลังงานเดิมที่เปิดให้ลูกค้าใช้อยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งบีไอจีเองมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันสร้าง Thailand Decarbonization Ecosystem รองรับการเติบโตของทุกธุรกิจในอนาคตมุ่งไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอนร่วมกันทุกภาคส่วน

“บีไอจีจะร่วมลงทุนเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง Innovation Platform พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยภาคอุตสาหรรมในการจัดการพลังงาน การลดการปล่อยคาร์บอน และสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้าของบีไอจีที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่าง ๆ สะท้อนวิสัยทัศน์ของบีไอจีในการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตตามทิศทางของโลก อีกทั้งสนับสนุนและพัฒนา Startup ไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมผลักดันเป้าหมายการสร้างสังคมปราศจากคาร์บอนหรือ Net Zero กับทุกภาคส่วน” นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจีกล่าว