บี.กริม ปลื้ม Green Loan โซลาร์ฟาร์ม DAU TIENG

ผู้ชมทั้งหมด 1,593 

บี.กริม เพาเวอร์ ปลื้ม Green Loan โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม DAU TIENG ประเทศเวียดนาม ได้รับการรับรองเงินกู้สีเขียวจาก CBI ตอกย้ำศักยภาพการพัฒนาโครงการที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินโครงการ (Solar Farm) DAU TIENG ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยบริษัท Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ ภายหลังจากการลงนามในสัญญาเงินกู้ กับ Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในฐานะกลุ่มผู้ให้เงินกู้ประเภท B Loan เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวงเงินกู้ 160.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เงินกู้ดังกล่าวได้รับการรับรองเงินกู้สีเขียวที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Loan Certificate) จาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI องค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่ 2 ต่อจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ จังหวัดฟู้เอียน ประเทศเวียดนาม โดยบริษัท Phu Yen TTP Joint Stock Company บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 80% ซึ่งมีการเซ็นสัญญาเงินกู้สีเขียววงเงิน 183 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้รับการรับรองเงินกู้สีเขียวที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก CBI เมื่อปลายปี 2563 และถือเป็นเงินกู้สีเขียวรายแรกในกลุ่มประเทศเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการพัฒนาโครงการที่มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

“บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) อย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาพลังงานสะอาด ซึ่งการเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และอีกหลายประเทศ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อนและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มามากกว่า 143 ปีของ บี.กริม” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว