“บี.กริม เพาเวอร์” คว้ารางวัล “Rising Star Sustainability Awards” เวที  SET Awards 2022

ผู้ชมทั้งหมด 305 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards สำหรับกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากเวที SET Awards 2022 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพและคุณภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์และแนวทางสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทยและภูมิภาค ผ่านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยอมรับจากผู้ประเมินความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงาน “The Sustainability Yearbook 2022” พร้อมได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า โดย S&P Global ตลอดจนเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series และได้รับ MSCI ESG Rating ระดับ BBB และครองอันดับหุ้นยั่งยืน 5 ปีซ้อน (Thailand Sustainability Investment: THSI)

รวมถึง ได้รับคะแนนในโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ในระดับดีเลิศ (ห้าดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมก้าวสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ในปี 2050 ต่อไป