“บี.กริม เพาเวอร์” จัดงาน B.Grimm Power Sustainability Day 2023 

ผู้ชมทั้งหมด 421 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน B.Grimm Power Sustainability Day 2023 ถ่ายทอดความหมายของความยั่งยืนที่สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจขององค์กรแก่บุคลากรและพนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ถึงกลยุทธ์ความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มุ่งให้พนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์ เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการเติบโตไปพร้อมกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 

งาน B.Grimm Power Sustainability Day 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Power People Planet, Empowering the World Compassionately พร้อมจัดเสนาในหัวข้อ “Power People Planet” โดย คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืนและสายงานธุรกิจในประเทศไทยและมาเลเซีย, คุณสาโรช อรุณไพโรจน์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 1 และคุณดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2 ร่วมถ่ายถอดความหมาย “ความยั่งยืน” ในแบบฉบับของ บี.กริม รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการทำงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร  

พร้อมกันนี้ ยังร่วมถ่ายถอดการนำแนวความคิดของความยั่งยืนมาปรับใช้กับการทำงานจริง ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน และสามารถนำแนวความคิดดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงงานของตนเองต่อไป อาทิ การสร้างพลังแห่งนวัตกรรมสู่ความสำเร็จขององค์กร, การสร้างพลังให้กับสังคมโลกผ่านกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนผ่านโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง (Save the Tigers), มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตรา, โครงการบี.กริม บวร, สถานีเพาะต้นกล้าแห่งอนาคตที่ยั่งยืน, โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการดูความหลากหลายทางชีวภาพจากการการขยายโครงการ Renewables Energy เป็นต้น  

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมากว่า 145 ปี โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนในหลากหลายกิจกรรมเสมอมา 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนจากองค์กรและสถาบันทั้งระดับประเทศและในระดับสากล ล่าสุดบริษัทติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับสูงสุด AAA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมได้รับการประเมินในโครงการ CGR ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 4  

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กรและหน่วยงานด้านความยั่งยืนหลากหลายองค์กร โดยติดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2023 ด้วยคะแนนท็อป 10% ในกลุ่มบริษัทผู้นำ,  ติดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB จาก MSCI ESG Rating รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  

รางวัลทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยันว่า บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรที่ยึดถือมาโดยตลอด พร้อมตั้งเป้าก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593