“บี.กริม เพาเวอร์” จัดงาน CG Day 2021 มุ่ง “กำกับดูแลกิจการโอบอ้อมอารี”

ผู้ชมทั้งหมด 829 

บี.กริม เพาเวอร์” จัดงาน CG Day 2021 ชูวิสัยทัศน์ “การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” พร้อมปลุกพนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564 หรือ CG Day 2021 ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Enhancing Corporate Governance in Doing Business with Compassion) ร่วมด้วย คุณอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ และช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมส่งเสริมวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) ทั้งยังสอดคล้องกับ “ค่านิยมองค์กร” ใน 4 เรื่องหลัก คือ ความเป็นมืออาชีพ การมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อเรื่อง GRC (Governance, Risk Management, and Compliance) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินการเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน CG Day 2021 ในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  2 ท่าน มาให้ความรู้ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าผ่านแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Creating value through Sustainability practices)” และ ดร. อภิชน จันทรเสน นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรยายในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีภาคปฏิบัติ (Compassion Corporate Governance in Action)”

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้นำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” (Code of Conduct) และคำแนะนำเกี่ยวกับ “นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด” (Whistle Blowing Policy) ฉบับปรับปรุงปี 2564 ให้แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกด้วย