บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2022

ผู้ชมทั้งหมด 1,130 

บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2022 คว้ารางวัล “Industry Mover” องค์กรที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”

นับเป็นครั้งแรกที่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงาน “The S&P Global Sustainability Yearbook 2022” และได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ในปีที่ผ่านมา

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทยและภูมิภาค ผ่านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

The Sustainability Yearbook เป็นรายงานการจัดอันดับซึ่งสะท้อนความยั่งยืนองค์กร ตามลำดับคะแนน S&P Global ESG Scores ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนประจำปี โดยบริษัทที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook จะต้องมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรม (ภายใน 15% แรก) และต้องมีคะแนนห่างจากบริษัทที่ทำคะแนนได้สูงสุดในอุตสาหกรรมไม่เกิน 30% ซึ่งในปีนี้มีเพียง 716 บริษัทที่ถูกจัดให้เป็นสมาชิก Yearbook Member จากกว่า 7,500 บริษัทที่ได้รับการประเมิน

นอกจากนี้ ตลอดปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการยอมรับจากผู้ประเมินในด้านความยั่งยืนอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลซึ่งตอกย้ำวิสัยทัศน์ของบริษัท ได้แก่ การเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series และได้รับ MSCI ESG Rating ระดับ A ตลอดจนได้รับการจัดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 (Thailand Sustainability Investment: THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และ ESG100

ประจำปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์  นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (CGR 2021) จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี