“บี.กริม เพาเวอร์” หนุนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลุยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ผู้ชมทั้งหมด 786 

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ เครือข่ายสถานประกอบการอีก 22 แห่ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เสริมทักษะผ่านประสบการณ์จริง

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเกรียงไกร อยู่ยืน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยเครือข่ายสถานประกอบการอีก 22 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้และทักษะให้นักศึกษาสายวิชาชีพ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกงานในสถานประกอบการจริง โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถานประกอบการทั้ง 23 องค์กรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสายวิชาชีพ ได้พัฒนาทักษะ เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์ตรง ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งในรูปแบบการฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน (Project Based Internship) โครงการสหกิจศึกษา และโครงการทวิภาคี โดยมีสถานประกอบการจากหลายหลายองค์กรที่มีชื่อเสียง ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้มีอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคม รวมถึงเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศ

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า บี.กริม ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดองค์กรและสังคม (Partnership Ecosystem) ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาสายวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานสะอาด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา มีนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทั้งที่โรงไฟฟ้าและสำนักงานใหญ่ของ บี.กริม รวมทั้งสิ้น 16 คน นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นอกจาก ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าวยังตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ บี.กริม ในการทำธุรกิจในประเทศไทยมาตลอด 144 ปี ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญา เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่กลุ่มบริษัท บี.กริม และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง