บ้านปูรับรางวัลด้านความยั่งยืน “Sustainability Award of Honor” จากเวที SET Awards 2023

ผู้ชมทั้งหมด 229 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำนวยการสายอาวุโส – ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (ขวา) รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ SET Awards 2023 ประเภท Sustainability Award of Honor ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซ้าย) โดยบ้านปูได้รับรางวัล Sustainability Award of Honor ตั้งแต่ปี 2560

การมอบรางวัล SET Awards 2023 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นในภาคตลาดทุนเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย โดยรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” มอบให้แก่บริษัทที่ให้ความสำคัญใน