บ้านปูฯ ติดอันอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 8 ตอกย้ำผู้นำ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

ผู้ชมทั้งหมด 1,013 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุด พร้อมประสบความสำเร็จจากการได้คะแนนด้าน สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Cybersecurity) และ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”

“เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องมา 8 ปีแล้ว ความสำเร็จนี้คือความภาคภูมิใจขององค์กร และประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงเวลาแห่งความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19”

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วโลก ภายใต้หลัก ESG เราพร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นจากการร่วมแรง ร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานในทุกภาคส่วนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้ บ้านปูมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Cybersecurity) และ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยการเพิ่มขึ้นของคะแนนในด้านสิทธิมนุษยชนเป็นผลจากการที่บ้านปูได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านด้วยตนเอง (Human rights due diligence self-assessment)

อีกทั้ง บริษัทย่อยในออสเตรเลียได้สนับสนุนกฎหมายแรงงานทาสยุคใหม่ ปี 2561 (Modern Slavery Act 2018) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 และประกาศ Modern Slavery Statement ที่ประกอบด้วยแผนงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานทาสยุคใหม่เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และตั้งเป้าที่จะเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในด้าน Cybersecurity บ้านปูได้ประกาศนโยบายสารสนเทศที่ผนวกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีการฝึกซ้อมแผนกู้คืนระบบจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ (Disaster Recovery Plan: DRP) เช่น ข้อมูลการเงิน เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้รับการรับรอง ISO 27001 Information Security Management และระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301

ส่วนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บ้านปูดำเนินธุรกิจตามนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีระบบบริหารจัดการ 4 แนวทาง ได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ การฟื้นฟู และการชดเชย ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ IUCN (International Union for Conservation of Nature)

สำหรับ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่นักลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย