บ้านปูฯ มอบหน้ากากผ้าลดเสี่ยงโควิด-19แก่โรงเรียน1,576แห่ง

ผู้ชมทั้งหมด 943 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอและทั่วถึงของครูและนักเรียนเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดี จำนวน 73,830 ชิ้น มูลค่า 1.47 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนจำนวน 1,576 แห่งทั่วประเทศไทยที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ผ่านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Help the Helpers ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและกระจายหน้ากากอนามัยแก่ทุกโรงเรียนโดยมุ่งหวังว่าการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้านี้จะมีส่วนช่วยให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดีและสามารถดำเนินการเรียนการสอนไปได้อย่างราบรื่น