“บ้านปู” คว้ารางวัลเกียรติยศ “Sustainability Awards of Honor” เวที SET Awards 2022

ผู้ชมทั้งหมด 263 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร รับมอบรางวัลอันเกียรติ SET Awards 2022  ประเภท Sustainability Awards of Honor ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จาก ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย การมอบรางวัล SET Awards 2022 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้กับองค์กรอื่น ๆ  

สำหรับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” มอบให้กับบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบ้านปูที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนที่ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) โดยสร้างการเติบโตทางธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ที่มุ่งเน้นให้สัดส่วนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร พร้อมส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) สามารถติดตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบ้านปูได้ที่ www.banpu.com