บ้านปู คว้า 2 รางวัล จากงาน Future Trends Ahead & Awards 2024

ผู้ชมทั้งหมด 400 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร รับมอบรางวัล “Corporate Transformation” และ “Leading of ESG” จากงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 จัดโดย Future Trends สื่อผู้ให้บริการข่าวสารด้านธุรกิจ เทคโนโลยีการตลาด และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมองค์กรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำเทรนด์และนวัตกรรมต่าง ๆ ประจำปี

บ้านปู มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านองค์กร หรือ Banpu Transformation โดยให้ความสำคัญกับการเร่งขยายพอร์ตธุรกิจให้มีสัดส่วนพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานที่เพิ่มขึ้นภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter (Business Transformation) การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมกับธุรกิจในอนาคต (People Transformation) ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบพลังงานที่สามารถซื้อหาได้ง่ายในราคาที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก