บ้านปู ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 10

ผู้ชมทั้งหมด 985 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบ้านปูในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน เพื่อการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่นักลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย