“บ้านปู” ประกาศ 8 กิจการเข้ารอบ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” รุ่นที่ 12

ผู้ชมทั้งหมด 12,252 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ และสถาบัน ChangeFusion ประกาศรายชื่อ 8 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะกิจการ ‘ระยะเริ่มต้น’ (Incubation) ภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: BC4C) รุ่นที่ 12 จากทั้งหมด 61 กิจการที่สมัครเข้ามา โดยทั้ง 8 ทีมจะได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้มข้น พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้น 80,000 บาทต่อทีม เพื่อเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจและทดสอบการดำเนินธุรกิจในตลาดจริง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งบ่มเพาะและยกระดับศักยภาพกิจการเพื่อสังคม สู่ ‘ผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน’ เพื่อร่วมสร้างรากฐานเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงให้กับประเทศ

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ในปีนี้ มีกิจการระยะเริ่มต้นที่มีความน่าสนใจในหลากหลายในมิติ สามารถตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบัน และมีจุดแข็งและจุดขายที่แตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ คณะกรรมการได้พิจารณาจากหลากหลายองค์ประกอบ ทั้งแนวคิดและรายละเอียดกิจการ รูปแบบการสร้างรายได้ การสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม และความแข็งแกร่งของทีมงาน สำหรับ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้ารับการบ่มเพาะและเติมเต็มศักยภาพแบบเข้มข้น ทั้งการพัฒนาแผนการทดสอบตลาด พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และพัฒนาแผนการขยายผลธุรกิจ

จากนั้นคณะกรรมการโครงการฯ จะคัดเลือกเหลือเพียง 3 กิจการสุดท้าย สำหรับรับมอบทุนสนับสนุนจำนวน 250,000 บาท โดยเราหวังว่ากระบวนการบ่มเพาะตลอดโครงการนี้จะช่วยให้แต่ละกิจการสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตัวเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความตั้งใจของบ้านปูในวาระครบรอบ 40 ปี ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน”

รายชื่อ 8 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ Incubation program’ ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change หรือ BC4C) รุ่นที่ 12

• ด้านการพัฒนาอาชีพและชุมชน

o Khirifarm: มาร์เก็ตเพลสชุมชน ‘คีรีฟาร์ม’ การสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะอยู่ในภาวะยากจนพิเศษให้มีอาชีพและมีรายได้ โดยการเพาะเห็ดจากฟางข้าว รู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการสร้างเครือข่ายสมาชิกกลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความแข็งแกร่ง

o SoMush: แพลตฟอร์ม ‘เพาะเห็ดทำเงิน’ เพื่อเกษตรกรไทย ช่องทางให้คำปรึกษาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเห็ดแบบครบวงจร เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นช่วงทดลอง มีรายได้อย่างน้อย 7,000 – 10,000 บาทในการลงทุนระยะเริ่มต้น (3 เดือน) และสามารถนำไปขยายผลด้วยตนเอง ตลอดจนพร้อมเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในเครือข่าย

• ด้านสิ่งแวดล้อม 

o Termnaam: นวัตกรรมผงทำความสะอาดภาชนะ การพัฒนาและจัดจำหน่ายผงทำความสะอาด เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกของบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทน้ำยาทำความสะอาดภาชนะ รวมไปถึงลดการใช้พลังงานในกระบวนการขนส่งและจัดจำหน่าย

o M2Care: ธุรกิจแฮนด์คราฟต์ ชุบชีวิตสิ่งทอเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าผ้า รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่นำผ้าเหลือทิ้งมาเป็นส่วนประกอบจากโรงงานมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดขยะสิ่งทอไปพร้อมกับการสร้างรายได้แรงงานฝีมือที่ว่างงานในชุมชน

• ด้านสุขภาพ

o OYU Natural: ท่องเที่ยวสร้างสรรค์เพื่อผู้สูงวัย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชนตลาดเก่าศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เพื่อลดปัญหาภาวะโดดเดี่ยวและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ

o Sex-O-Phone: สายด่วนเรื่องเพศในวัยรุ่น โดยบุคลากรทางการแพทย์ พื้นที่ปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นกล้าเข้ามาสอบถามหรือขอคำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ ไปพร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาในหลากแง่มุม  

o Glowup: บริการบำบัดและฟื้นฟูจิตใจวัยทำงานด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง (Creative Therapist) เช่น การบำบัดผ่านงานศิลปะ การจัดดอกไม้ การบำบัดด้วยถาดทราย เนื่องจากช่วงวัยนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและภาวะเครียดมากกว่าช่วงวัยอื่น ทั้งปัญหาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว งานสร้างสรรค์จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้ค้นหา เปิดรับ และสามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

• ด้านสังคม

o เคนเซนต์: แพลตฟอร์มจัดหา ‘เครื่องบายศรี’ แบบครบวงจร การจัดหาเครื่องประกอบบายศรีสำหรับจัดพิธีกรรม ตั้งแต่เจ้าพิธี บายศรี และนางรำ สร้างรายได้โดยการเก็บค่าธรรมเนียมในการสั่งจอง เพื่อสร้างมาตรฐานของบายศรีที่ถูกต้อง สวยงาม ตลอดจนอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและประเพณีดั้งเดิมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 12 (BC4C#12) ได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions