บ้านปู หนุนบอร์ดเกม “The Trust” ปลูกฝังต้านคอร์รัปชัน

ผู้ชมทั้งหมด 970 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปูให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเสมอ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรของ  บ้านปูมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เราเห็นความสำคัญของการปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับเยาวชน จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านบุคลากรทางการศึกษา

โดยหนึ่งในหลักสูตรของการอบรมคือการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ The Trust บอร์ดเกมที่สร้างประสบการณ์การการเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่อย่างการเล่นบอร์ดเกม ซึ่งฉีกมิติการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ บ้านปูเชื่อว่าเหล่าคณาจารย์ที่ได้รับการอบรมจะนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เกม The Trust สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับนักเรียนผ่านการทดลองจริง เผชิญหน้า และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของบ้านปูที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Chief Social Impact Officer บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” กล่าวว่า  การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ซึ่งนอกจากความรู้วิชาการแล้วนั้น ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมก็มีความสำคัญมากเช่นกัน และควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เล็กเพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

“เราจึงได้จัดตั้งโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” จัดอบรมออนไลน์ให้แก่เหล่าคณาจารย์จากทั่วประเทศเพื่อให้เหล่าบรรดาคุณครูนำองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและธรรมาภิบาลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน”

โดยในการดำเนินงานโครงการฯ ได้ร่วมมือกับกองทุนรวมธรรมมาภิบาลไทยและภาคเอกชน ซึ่งหนึ่งในภาคเอกชนที่มีบทบาทในการสนับสนุนโครงการคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนการผลิตบอร์ดเกม The Trust สำหรับใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาในโครงการฯ ที่ไม่ใช่แค่การสอน แต่เป็นการจำลองสถานการณ์ให้เรียนรู้ ลองปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และถกเถียงกันด้วยเหตุผล เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ เพราะเขาได้ทดลองด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันและนำไปปรับใช้ในชีวิตในปัจจุบันได้ เช่น การตรวจสอบเงินกองกลางของห้องเรียน หรืองบประมาณการทำกีฬาสี เป็นต้น และในอนาคตก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ด้วยเช่นกัน

นายภาสกร ยูถะสุนทร ผู้พัฒนาบอร์ดเกม The Trust เล่าถึงบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชันและแรงบันดาลใจในการรังสรรค์พัฒนาสร้างบอร์ดเกมนี้ว่า “แรกเริ่มเราเห็นถึงปัญหาของการคอร์รัปชันทั้งในสังคมไทยรวมถึงในต่างประเทศที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง The Trust จึงได้จำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผู้เล่นได้รับบทบาทเป็นผู้รับเหมาเข้ามาประมูลโครงการต่างๆ ในงบประมาณที่กำหนด

โดยระหว่างที่เกมดำเนินไปหากมีผู้เล่นคนใดเริ่มทำอะไรผิดข้อกำหนด นั่นหมายความว่ามีการโกงเกิดขึ้น ผู้เล่นที่เหลือจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและมีการฟ้องร้องเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับบทลงโทษ ในขณะเดียวกัน หากไม่สามารถหาหลักฐานว่ากระทำผิดได้ ผู้ถูกฟ้องร้องก็สามารถฟ้องกลับในฐานหมิ่นประมาทได้เช่นกัน ซึ่งในเกมทุกคนจะมีสิทธิ์ตรวจสอบได้คนละ 1 สิทธิ์ต่อรอบ หากคนใดคนหนึ่งไม่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ก็เท่ากับว่าเราได้เปิดช่องโหว่เป็นโอกาสให้มีคนโกงสามารถหลุดรอดไปได้

ซึ่งผู้เล่นจะได้เรียนรู้ว่าหากเขากลัวที่จะตรวจสอบหรือเลือกที่จะเงียบ สามารถส่งผลเสียกับสังคมได้ นี่จึงทำให้เห็นว่าหน้าที่ของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนต้องร่วมกันลงมือทำเพื่อจะช่วยลดและยุติปัญหาคอร์รัปชันได้

ทั้งนี้ บ้านปูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบอร์ดเกม The Trust และการอบรมในครั้งนี้จะทำให้เหล่าคณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและนำไปถ่ายทอด ต่อยอดการปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมในการต่อต้านการคอรัปชันให้แก่เหล่าเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต รวมทั้งสามารถเป็นแรงกระเพื่อมที่เป็นประโยชน์และสร้างการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป