บ้านปู เพาเวอร์ รับรางวัลต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากเวที SET Awards 2022

ผู้ชมทั้งหมด 375 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยนายเดชาพงศ์ ยุวปรีชา ผู้อำนวยการสายอาวุโส – ธุรกิจและพัฒนาโครงการ (ขวา) รับมอบรางวัล SET Awards 2022  ประเภท Commended Sustainability Awards ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซ้าย)

การมอบรางวัล SET Awards 2022 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้กับองค์กรอื่นๆ โดยรางวัล Commended Sustainability Awards มอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น ผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

บ้านปู เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนที่ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) โดยสร้างการเติบโตทางธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม