ปตท.คว้ารางวัลผู้นำการทำธุรกิจสีเขียว

ผู้ชมทั้งหมด 833 

ปตท. คว้ารางวัลผู้นำการทำธุรกิจสีเขียว Asia Responsible Enterprise Awards 2020 จากการพัฒนาโครงการระบบผลิตและส่งก๊าซชีวภาพ สร้างประโยชน์แก่ชุมชน 794 ครัวเรือน ช่วยรายได้เพิ่มขึ้น 7.17 ล้านบาท/ปี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 หรือAREA 2020 ประเภท Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมชุมชน มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนที่ ปตท. และชุมชนท้องถิ่นใน 4 พื้นที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 7 ปี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายอรรถพลเปิดเผยว่า ปตท. สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 794 ครัวเรือนใน 4 พื้นที่โครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 7.17 ล้านบาท/ปี ช่วยบำบัดน้ำเสียได้กว่า 131,791 ลูกบาศก์เมตร/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,518 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน วิศวกรรมและ นวัตกรรม มาช่วยพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556

โดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้ชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ นำเทคโนโลยีบ่อหมักก๊าซชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นและน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน รวมทั้งใช้เป็นพลังงานสะอาดทดแทนก๊าซ LPG ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านก๊าซหุงต้มในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถนำน้ำที่ผ่านกระบวนการหมักไปใช้รดพืชผักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน บนฐานของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนใน ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่โครงการต้นแบบ ซึ่งต่อมาได้ขยายองค์ความรู้การดำเนินงานไปยัง 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.คำแคน จ.ขอนแก่น  ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ ต.ป่ายุบใน จ.ระยอง