ปตท. คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564

ผู้ชมทั้งหมด 476 

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับ “รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021)” ระดับดีเด่น ประเภทรัฐวิสาหกิจ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  โดย ปตท.ได้ผนวกหลักการสิทธิมนุษยชนไว้ในค่านิยมองค์กร ตลอดจนทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจและทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้อยู่ร่วมกันโดยเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน