ปตท.จัดตั้งบริษัท อีวี มี พลัส ลุยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเต็บสูบ

ผู้ชมทั้งหมด 1,082 

ปตท. จัดตั้งบริษัท อีวี มี พลัส ลุยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ตามกลยุทธ์ New S-Curve ผ่านการให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครอบคลุมบริการเช่ายานยนต์ไฟฟ้า ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดปะจุไฟฟ้า สถานีซ่อมบำรุง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า การประชุมคณะกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ปตท.ถือหุ้น 100% เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) โดยให้ อรุณ พลัส ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีทุนชำระเริ่มแรก 340 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ตามกลยุทธ์ New S-Curve ของปตท. ผ่านการให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อาทิ บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดปะจุไฟฟ้าและสถานีซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้ EV ME PLUS เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

อนึ่ง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด เดิมชื่อบริษัท ออน-ไอออน โซลูชั่นส์ จำกัด (ON-ION) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็นบริษัท อรุณ พลัส จำกัด รวมถึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา