“ปตท. – ปตท.สผ.” ผนึก SCB ลงนามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ESG-Linked Forward Contracts

ผู้ชมทั้งหมด 313 

เมื่อเร็วๆ นี้ – นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ESG-Linked Forward Contracts เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับธุรกรรมการซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. โดยเป็นนวัตกรรมสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่มีต้นทุนอ้างอิงกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) 

ทั้งนี้ นอกจากจะมีการเชื่อมโยงแผนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยให้บริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ต่อไปในอนาคต