ปตท. ผนึก มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล

ผู้ชมทั้งหมด 292 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อสร้างโอกาส พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและการฝึกอบรมระยะสั้น อันนำไปสู่การพัฒนานักสื่อสารยุคดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ให้พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

โดยมีนางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมลงนาม ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่