ปตท. ผนึก เดลต้า (ประเทศไทย) รุกอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ต่อยอด “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า-พลังงานทดแทน”

ผู้ชมทั้งหมด 611 

วันนี้ (10 มิ.ย. 2565) หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Mr. Jackie Chang, President of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited และ Mr. Curtis Ku, Thailand Country Director of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานทดแทน ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อผสานความร่วมมือในการศึกษา และพัฒนาธุรกิจในอนาคต ที่มุ่งเน้นด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบนิเวศ อุปกรณ์ และแบตเตอร์รี่สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยยกระดับนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้มากขึ้น

ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมในอนาคต