ปตท. ผนึก โออาร์ ศึกษาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนฯ

ผู้ชมทั้งหมด 723 

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาตลาดและการลงทุน Sodium Bicarbonate เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)  โดยมีนายสรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และนายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน โออาร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2565

โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดของผลิตภัณฑ์ Sodium Bicarbonate ซึ่งจะเป็นการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ มาเป็นสารตั้งต้นในการผลิต โดย Sodium Bicarbonate สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Grade) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Grade) และสารเคมีในงานอุตสาหกรรม (Technical Grade) เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับกลุ่ม ปตท. และยังเป็นการนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ มาใช้ประโยชน์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน