ปตท.ลงนามร่วม ARV พัฒนานวัตกรรมประเมินการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์พื้นที่ป่าไม้ฯ

ผู้ชมทั้งหมด 634 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  ร่วมกับ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ระหว่าง ปตท. และ ARV ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เวลา และแรงงานเมื่อเทียบกับวิธีการประเมินภาคสนามแบบเดิม

อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือ ผ่านการรับรองการใช้งานจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และสามารถให้บริการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแปลงปลูกป่าอย่างมีมาตรฐานในอนาคต ถือเป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จในการฟื้นฟูป่า สู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน