ปตท.สผ. คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 12,283 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และทรัพยากรบุคคล เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทรัฐวิสาหกิจ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้เป็นพื้นฐานของการดำเนินงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เคารพในความแตกต่าง มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปลูกฝังความรับผิดชอบร่วมด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร รวมถึง มีการบริหารจัดการต่อข้อร้องเรียนสำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม