ปตท.สผ. คว้า 4 รางวัลใหญ่จากงาน SET Awards 2023

ผู้ชมทั้งหมด 526 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน SET Awards 2023 โดยนายสัมฤทธิ์ สำเนียง (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี เป็นผู้แทนรับมอบ ได้แก่ รางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (SET Award of Honor : Best Investor Relations) มอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดย ปตท.สผ. อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาททั้งสามรางวัล

นอกจากนี้ ยังได้รับ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรมการเปลี่ยนก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็นท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการนำก๊าซเรือนกระจกมาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตเป็นวัสดุที่มีมูลค่า รวมทั้ง ปตท.สผ.ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 8 อีกด้วย

งาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยงานในปีนี้จัดขึ้น ณ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย