ปตท.สผ. ติดอันดับความยั่งยืนโลก Sustainability Yearbook 2024 เป็นปีที่ 11

ผู้ชมทั้งหมด 91 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ารับรางวัลจาก นายโรเบิร์ต ดอว์เนา (ซ้าย) Head of CSA Corporate Engagement, S&P Global จากการได้รับคัดเลือก ให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook 2024 ของ S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากการประเมินผล  การดำเนินการด้านความยั่งยืนให้อยู่ในระดับ Top 10%  ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซขั้นต้นและครบวงจรซึ่งเข้าร่วมประเมินทั้งหมด 117 บริษัทจากทั่วโลก

ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย   ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มนักลงทุนให้มั่นใจได้ว่า ปตท.สผ. จะสามารถดำเนินธุรกิจโดยมีผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน