ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปีที่ 9

ผู้ชมทั้งหมด 632 

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 9 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) ของกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซขั้นต้นและครบวงจร (Oil & Gas Upstream & Integrated) สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

ปตท.สผ. ยังคงรักษามาตรฐานด้านความยั่งยืนตามแนวทางสากลที่ได้รับการยอมรับ อาทิ การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของดัชนี MSCI ESG Ratings ในระดับ AA (Leader), ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน, ได้รับการจัดอันดับเป็น ESG Industry Top-rated Company กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ จาก Morningstar Sustainalytics รวมถึง ได้รับ รางวัล Sustainability Awards of Honor จาก SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับสูงสุด AAA

ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อพร้อมรับความท้าทายสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและองค์การสหประชาชาติ โดยขับเคลื่อนผ่านกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization – HPO) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation – SVC)

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนขององค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งในปี 2566 มีบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า 8,300 บริษัท เข้าร่วมตอบประเมินผลการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ตามแนวทางความยั่งยืน