ปตท.สผ. ปลูกต้นไม้กว่า 7,600 ต้น ในโอกาสครบรอบ 38 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 239 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. จัดกิจกรรม From We to World Planting Day 2023“เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่กว่า 7,600 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม From We to World Planting Day 2023 จัดขึ้น ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ และในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. ได้แก่ โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร โครงการพีทีทีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสินภูฮ่อมจังหวัดอุดรธานี โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา และโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง

กิจกรรมนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง EP Net Zero ของ ปตท.สผ. ซึ่งตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 โดยหนึ่งในแนวทางดังกล่าว คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบกและป่าชายเลน โดยมีเป้าหมายในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกสะสมกว่า 2 ล้านตันในปี 2593