ปตท.สผ. ผนึก สสน. พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล สู่ทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 485 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Ocean Data Platform) ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณชน ตามกลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ของ ปตท.สผ. ในการสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเลและสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นการต่อยอดและเสริมสร้างความยั่งยืนของมหาสมุทรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14: Life Below Water) และเป็นการสนับสนุนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ของประเทศไทย