ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

ผู้ชมทั้งหมด 713 

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท.สผ. ยึดมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่าง และนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการดำเนินงาน โดยยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติในการเป็นองค์กรที่มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากร มีมาตรการบริหารจัดการดูแลหน่วยงานต่างๆ และมีกลไกการร้องทุกข์สำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสีย