ปตท.สผ.ลุยเจาะหลุมผลิตแหล่งบงกช หนุนดูดก๊าซฯเพิ่ม 125 – 250 ล้านลูบาศก์ฟุตต่อวัน

ผู้ชมทั้งหมด 514 

ปตท.สผ. เดินหน้าวางแผนเจาะหลุมผลิตก๊าซฯแหล่งบงกช เพิ่ม 125 – 250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ช่วง เม.ย. 2565 ถึง ธ.ค. 2566 ชดเชยเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณล่าช้า พร้อมส่งมอบแท่นอุปกรณ์การผลิตแหล่งบงกช รวม 9 แท่น แท่นหลุมผลิต 56 แท่น ให้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซฯให้กับประเทศ

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า หลังจากที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ดำเนินการสัมปทานบงกชปัจจุบัน ได้ลงนามในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้งในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (Asset Transfer Agreement หรือ ATA) ไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ปตท.สผ. จะดำเนินการส่งมอบสิ่งติดตั้งต่าง ๆ ประกอบด้วย แท่นอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ และแท่นที่พักอาศัย รวม 9 แท่น แท่นหลุมผลิต 56 แท่น และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตก๊าซฯ เช่น เรือเก็บน้ำมัน ให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ณ วันสัมปทานหมดอายุ เพื่อนำสิ่งติดตั้งไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G2/61 ต่อไป ส่วนแท่นหลุมผลิตในโครงการบงกชที่รัฐไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ มีจำนวนทั้งหมด 4 แท่น รวมถึง ท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งเชื่อมกับแท่นดังกล่าว ปตท.สผ. จะดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ ปตท.สผ. สามารถวางแผนการส่งมอบสิ่งติดตั้ง รวมถึงวางแผนการพัฒนาแหล่งบงกชและบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุลง ไปสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ

“บริษัทอยู่ระหว่างเจาะหลุมผลิตในแหล่งบงกชเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตก๊าซฯ ขึ้นได้อีกประมาณ 125 – 250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ส่งผลให้แหล่งบงกชสามารถรักษาระดับการผลิตก๊าซฯได้ที่ 870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตลอดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน”

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซฯ จากแหล่งบงกชดังกล่าว จะช่วยรองรับความต้องการใช้พลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระหว่างที่แหล่งเอราวัณภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต(PSC) แปลง G1/61 ยังไม่พร้อมผลิตก๊าซฯ ในอัตรา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันได้ทันทีเมื่อสัมปทานหมดอายุ เนื่องจาก ปตท.สผ. ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับสัมปทานปัจจุบันให้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการล่วงหน้าในแปลง G1/61 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับสัญญาสัมปทานแหล่งบงกช ประกอบด้วยแปลงสำรวจหมายเลข B15 B16 และ B17 โดย แปลง B15 จะหมดอายุในวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยจะเข้าสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G2/61 ในวันที่ 24 เมษายน 2565 และ แปลง B16 และแปลง B17 จะหมดอายุในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยจะเข้าสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G2/61 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566

ส่วนสัญญาสัมปทานแหล่งเอราวัณ จะหมดอายุในวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยจะเข้าสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G1/61 ในวันที่ 24 เมษายน 2565