ปตท.สผ. เผย PTTEPI เป็นผู้ดำเนินการรายใหม่แหล่งยาดานา

ผู้ชมทั้งหมด 963 

ปตท.สผ. ดันบริษัทลูก “PTTEPI” ขึ้นเป็นผู้ดำเนินการรายใหม่แหล่งยาดานา หลังโททาลฯ ถอนตัว มีผล 20 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป ลั่นพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งก๊าซฯเสริมความต้องการใช้ 2 ประเทศ

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผย บริษัท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เนื่องจาก โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ (TotalEnergies EP Myanmar) ได้แจ้งขอยุติการเป็นผู้ร่วมทุนและผู้ดำเนินการใน โครงการดังกล่าว

ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการในโครงการยาดานา จาก TotalEnergies เป็น บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนของโครงการแล้ว และจะมีผลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ โครงการยาดานา เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความสำคัญ โดยมีปริมาณขายเฉลี่ยที่ 770 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็น 11% ของ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย และ 50% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของ ประชาชนเมียนมา

ขณะที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากโครงการยาดานาด้วยเช่นกัน โดยส่งเข้าประเทศไทยประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จำนวน 12 โรง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของประชาชนกว่า 11 ล้านคนในภาคตะวันตกและบางส่วนของภาคกลาง โดยปริมาณดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 11% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทย

สำหรับการตัดสินใจเข้าเป็นผู้ดำเนินการในโครงการนี้ จะสามารถช่วยรักษาความต่อเนื่องใน การจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับทั้งสองประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว รวมไปถึงความต่อเนื่องในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการด เนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

โดยหลังจาก TotalEnergies ยุติการเป็นผู้ร่วมทุนและเป็นผู้ดำเนินการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 แล้ว สัดส่วนการลงทุนในโครงการยาดานาจะเป็นดังนี้ บริษัท Unocal Myanmar Offshore Company Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Chevron) ถือ 41.1016% บริษัท PTTEPI ถือ 37.0842% และเป็นผู้ดำเนินการ และ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ถือ 21.8142%

อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทพลังงานของไทย ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งของการผลิตก๊าซธรรมชาติ จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมามากว่า 30 ปี และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าเป็นผู้ดำเนินการในโครงการยาดานาต่อจากบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ซึ่งถอนตัวออกจากโครงการ โดยบริษัทเชื่อว่าการเข้าเป็นผู้ดำเนินการจะสามารถช่วยรักษาความต่อเนื่องในการจัดหาพลังงานให้กับทั้งสองประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งพลังงานรูปแบบอื่นยังมีข้อจำกัดในการเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้า รวมไปถึง ความต่อเนื่องในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทุกขั้นตอน