ปตท.หนุน คนนครสวรรค์ ใช้พลังงานสะอาด-อีวี

ผู้ชมทั้งหมด 1,150 

ปตท. จับมือ เทศบาลนครนครสวรรค์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดผ่านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ เดินหน้าสู่เมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (19 ธ.ค. 2565) นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และ นางสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ เทศบาลนครนครสวรรค์  ผ่านการพัฒนาโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

โดยความร่วมมือดังกล่าวจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของหน่วยงานจากชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) และระบบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเดินทาง และลดมลภาวะจากการเผาไหม้จากเครื่องยนต์ 

ทั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ มีความพร้อมในด้าน Smart Energy และ Smart Mobility สำหรับการเป็นโครงการต้นแบบและนำร่องการก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดนครสวรรค์ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป