ผู้ถือหุ้นEGCO ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี66 อัตรา 3.25 บาท วันที่ 25 เม.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 819 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น EGCO อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งหลังปี 2566 อัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 29 เม.ย.นี้ ด้าน “กัมปนาท” ยันบริษัทมีแผนเข้าซื้อกิจการในโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว หวังรับรู้รายได้พร้อมสร้างกำไรทันที

นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการอิสระ และรักษาการประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) EGCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2567 ของบริษัท โดยระบุว่า ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทได้พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี 2566 ที่มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 8,384 ล้านบาท หรือ 15.93 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2565 จํานวน 11,067 ล้านบาท และมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 8,734 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จํานวน 3,063 ล้านบาท รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนใน อนาคต กระแสเงินสดของบริษัท การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จํานวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปีหลังของปี2566 จะจ่ายจาก กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 526,465,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยมีกําหนดการจ่ายในวันที่ 25 เมษายน 2567 อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กําหนดไว้ จากการพิจารณากําไรจาก การดําเนินการ แผนการลงทุนและกระแสเงินสด

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรายละเอียดทั่วไป โดยเห็นสมควร เลือกตั้งกรรมการใหม่ดังนี้

1.นายพสุ โลหารชุน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

2.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนายภูมิใจ อัตตะนันทน์

3.นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนางวรรณิภา ภักดีบุตร

4.นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนายกุลิศ สมบัติศิริ

5.นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

นายกัมปนาท บำรุงกิจ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO กล่าวว่า กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของบริษัท จะยังมุ่งเน้นแผนเข้าซื้อกิจการที่เป็นลักษณะของโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้และสร้างกำไรในทันที รวมถึง บริษัทยังมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับโครงการที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มกำไรให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบ รายงานผลดำเนินงานปี 2566 พลิกขาดทุน 8,384.07 ล้านบาท ลดลง 412% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,683.10 ล้านบาท มาจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้นของการร่วมค้า จำนวน 9,103 ล้านบาท รวมถึงการด้อยค่าจากการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแผนของโครงการระหว่างก่อสร้างหยุนหลิน รวมถึงการด้อยค่าจากค่าความนิยมของโรงไฟฟฟ้าเคซอน จากการสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน และจากการสิ้นสุดเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโรงไฟฟ้าโซลาร์โก ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการทางบัญชี ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

โดยบริษัทมีรายได้รวม 56,983 ล้านบาท ลดลง 13% มีค่าใช้จ่ายรวม 55,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% และมีส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 7,450 ล้านบาท ลดลง 32%

สำหรับความคืบหน้าของโครงการ Yunlin ปัจจุบันโครงการมีความพร้อมทุกด้านในการผลักดันและเดินหน้าการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จครบ 80 ต้น กำลังผลิตรวม 640 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2567 ซึ่งจะเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

ส่วนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล–ปาเลสไตน์ ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท แต่อาจมีผลในทางอ้อมต่อต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น แต่จากการประเมินแล้วพบว่า ผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้มีน้อยมาก