ผู้บริหารบางจากฯ ชูขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังความเสมอภาค ในงาน International Women’s Day #EmbraceEquity

ผู้ชมทั้งหมด 295 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน International Women’s Day #EmbraceEquity ที่จัดขึ้นโดย Citi Thailand Women’s Network  (Citibank) ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โดยร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity, and Inclusion: DE&I) และการเปิดรับความเสมอภาคและความหลากหลายในองค์กรร่วมกับผู้บริหารหญิงจากบริษัทชั้นนำ ในช่วง Executive Talk

นางสาวภัทร์ภูรี กล่าวถึงบางจากฯ ว่าเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน มีการนำกรอบการดำเนินงานของ UN ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และ Women Empowerment มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งให้ความสำคัญในด้านความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้หญิงในการดำเนินงาน ซึ่งบางจากฯ ให้ความสำคัญกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมตั้งแต่เรื่องการสรรหา การปรับระดับ การรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันของพนักงาน เพราะบางจากฯ เชื่อว่าหากพนักงานมีความสุข จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปี และดูแลพนักงานให้มีความสุข 100 เท่า สะท้อนจากการที่ได้รับรางวัล Top 50 ขององค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย

นอกจากนี้ ยังได้แบ่งปันวิธีปฏิบัติหรือเทคนิคตามแนวทางภาวะผู้นำที่สามารถหลอมรวมคนให้ทำงานร่วมกันได้ด้วยความเคารพ และให้เกียรติกันและกัน (Inclusive Leadership) ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ที่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะ (Uniqueness) ความแตกต่าง เพศสภาพ วัย ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งความสามารถ โดยหาจุดแข็งของแต่ละคน พยายามนำจุดแข็งเหล่านั้นมาทำให้ทีมแข็งแกร่ง พร้อมทั้งกล่าวถึงความท้าทายในการส่งเสริม DE&I และปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนเห็น ความสำคัญของ DE&I และเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นต้น