ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมบรรยายเวทีสุดยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน ปี66

ผู้ชมทั้งหมด 246 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ในหัวข้อ “Energizing a Greener World: A Bangchak Group Perspective” ภายในงานประชุมสุดยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน ประจำปี 2566 (2023 Thailand-Taiwan Industrial Collaboration Summit (TTICos)) จัดโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute: ITRI) แห่งไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ ได้แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ โดยมีนักธุรกิจชาวไทยและไต้หวันจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Net Zero Emissions” และมีผู้บรรยายพิเศษจากสถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมจากประเทศไทยและไต้หวัน โดยนางกลอยตาได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญในการสร้างสมดุลด้านพลังงานของบางจากฯ ในเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด แนวคิดในเรื่อง Decarbonization ของบางจากฯ เพื่อไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050 โดยได้ยกตัวอย่างการกำหนดแผน BCP 316 NET การดำเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การดูดซับคาร์บอนทางธรรมชาติ การปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว และการสร้าง Net Zero Ecosystem ของบางจากฯ

รวมถึงการก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบางจาก โดยบมจ. บีซีพีจีมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน กำลังการผลิตติดตั้งโดยรวม 469 เมกะวัตต์ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ