ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมเสวนางาน “National Director Conference 2024”

ผู้ชมทั้งหมด 207 

นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเชิญร่วมเสวนาเรื่อง Business for Good: Spotlight on Sustainable Business Models แบ่งปันเส้นทางการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ในงาน National Director Conference 2024 หัวข้อ Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมี นายแอนโทนี วาตานาเบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมเสวนา และนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีกรรมการ ผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ร่วมรับฟังกว่า 200 คน ณ โรงแรม วอลดอล์ฟ แอสโทเรีย

นางกลอยตา กล่าวถึงเส้นทางการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจรงกลั่นน้ำมันเมื่อ 40 ปีที่แล้ว จนกระทั่งปัจจุบัน ได้ขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุล ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ผ่าน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกันจากทุกภาคส่วน และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร จนถึงพนักงาน ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การเติบโตและกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมนวัตกรรมและการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยกดดันในอุตสาหกรรมและความท้าทายต่างๆ อาทิ การบุกเบิกการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ร่วมตอบโจทย์การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รวมถึงเป็นการนำ ESG มาผสานให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

นอกจากนี้ นางกลอยตายังได้กล่าวว่าการเปิดกว้าง นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบเปิดกว้าง การเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ การเปิดใจ เปิดความคิด เปิดตา เปิดหู ฟังให้มากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้มีผู้รับฟังเสียงของพวกเขา เพราะเรากำลังยืมโลกของพวกเขามาใช้ จากการที่เราใช้ทรัพยากรมากกว่าที่โลกมีให้ในแต่ละปี ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจะส่งผลดีต่อองค์กร อาทิ โอกาสในการลงทุน ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ชื่อเสียง ความสามารถในการแข่งขัน และการดึงดูดคนรุ่นใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  และให้ความเห็นว่าปัจจัยสำคัญในขับเคลื่อนความยั่งยืนสำหรับคณะกรรมการบริษัท  คือการสื่อสารที่เปิดกว้าง เปิดรับข้อมูล และรับฟัง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่ออนาคตของเขาเหล่านั้นเอง

ภายในงาน บริษัท BSGF บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมจัดนิทรรศการ ”ทอดไม่ทิ้ง” โครงการรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก