ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมเสวนา“CEO Forum for Net Zero”

ผู้ชมทั้งหมด 452 

นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา “CEO Forum for Net Zero”: Move forward Challenges and Directions for Net Zero” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” (Thailand Research Expo 2023) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานชมรมไฮโดรเจน ประเทศไทย นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา

งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัย ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงได้เข้าใจถึงบทบทขององค์กรภาคธุรกิจไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)